Các trường học trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang thực hiện dạy học an toàn khi trở lại trường